POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że media-press.tv Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (kod: 30-047) przy ul. Karola Szymanowskiego 1/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000011065, kapitał zakładowy 5.200.000,00 zł, w pełni opłacony, numer NIP: 527-234-17-98, numer REGON: 017291553 (w dalszej części określona jako „MEDIA-PRESS.TV” lub „Administrator”), od dnia 25 maja 2018 roku przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dalszej części określonego jako „Rozporządzenie RODO” lub „RODO/ GDPR”.

lub zgłaszać telefonicznie pod numerem +48126312550.

1. MEDIA-PRESS.TV przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, i wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 Rozporządzenia RODO, w szczególności:
1.1. osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
1.2 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
1.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
1.4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
1.5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. W procesie przetwarzania danych osobowych, MEDIA-PRESS.TV stosuje następujące zasady:
2.1. rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych, jak również informację o przysługujących jej prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
2.2. ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
2.3. minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą, w związku z czym nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
2.4. prawidłowość – Media-Press.TV dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osoby których dane są przetwarzane miały nieskrępowane prawo wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia lub sprostowania;
2.5. ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów, a po tym okresie są trwale usuwane;
2.6. integralność i poufność – MEDIA-PRESS.TV stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
2.7. rozliczalność – MEDIA-PRESS.TV dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.

3. Osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:
a) prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do bycia zapomnianym;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do sprzeciwu.

4. W procesie przetwarzania danych osobowych MEDIA-PRESS.TV korzysta z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w MEDIA-PRESS.TV.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, MEDIA-PRESS.TV stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności poprzez:

a) wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO i o ile taki obowiązek ciążyć będzie na administratorze;
b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO;
c) korzystanie ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej wyposażonych w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

6. Każdorazowo przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, a także okresowo, dokonuje się przeglądu procesów przetwarzania i ocenia skutki dla ochrony danych oraz ryzyko ewentualnego naruszenia praw i wolności osób w związku z przetwarzaniem danych.

7. W zależności od efektów analizy wspomnianej powyżej, MEDIA-PRESS.TV podejmuje odpowiednie środki zaradcze w celu minimalizowania ryzyka oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa.

8. Wobec danych osobowych przetwarzanych przez MEDIA-PRESS.TV nie będą stosowane techniki przetwarzania danych polegające na profilowaniu osoby fizycznej.

9. DANE KLIENTÓW
9.1. Dane osobowe klientów, czyli odbiorców usług i produktów MEDIA-PRESS.TV, są przetwarzane w celu zrealizowania umowy sprzedaży, polegającej na dostarczaniu klientom produktów i usług MEDIA-PRESS.TV. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta pomiędzy MEDIA-PRESS.TV a firmą klienta w trybie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
9.2. Odbiorcami tych danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu MEDIA-PRESS.TV, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
9.3. Dane osobowe klientów przetwarzane są w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązków nałożonych na MEDIA-PRESS.TV przez prawo oraz w okresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartych umów.
9.4. Osobom przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego są przetwarzane.
9.5. Osobom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy sprzedaży.
9.7. MEDIA-PRESS.TV nie wykorzystuje danych klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
10. DANE ODBIORCÓW NEWSLETTERA
10.1 Dane osobowe odbiorców biuletynu informacyjnego (zwanego także „newsletter”), są przetwarzane w celu dostarczania odbiorcom informacji o produktach i usługach MEDIA-PRESS.TV, w tym o nowościach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez MEDIA-PRESS.TV lub wydarzeniach, w których bierzemy udział.
10.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda odbiorcy newslettera wyrażona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
10.3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu MEDIA-PRESS.TV, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
10.4. Dane osobowe odbiorców newslettera są przetwarzane w okresie umożliwiającym dostarczenie informacji lub do odwołania, czyli wycofania zgody przez odbiorcę, co może stać się poprzez kliknięcie w link „Wypisz z newslettera” lub przesłanie do nas informacji mailem na adres [email protected].
10.5. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MEDIA-PRESS.TV przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane. Osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
10.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego dostarczania informacji w formie elektronicznej.
10.7. Dane osobowe odbiorców newslettera nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

11. DANE UŻYTKOWNIKÓW DEMO LUB TRIAL
11.1. MEDIA-PRESS.TV oferuje klientom możliwość zapoznania się ze swoimi produktami, którymi są programy i systemy informatyczne, poprzez udostępnienie im czasowego dostępu do oferowanych przez siebie produktów w wersjach ograniczonych czasowo lub funkcjonalnie, tzw. wersjach demonstracyjnych lub DEMO oraz w wersjach testowych, zwanymi dalej „Wersjami TRIAL”.
11.2. W celu udostępnienia klientom Wersji TRIAL MEDIA-PRESS.TV dokonuje rejestracji użytkownika i przekazuje potwierdzenie drogą elektroniczną, a następnie przetwarza jego dane osobowe dla prawidłowego zrealizowania usługi.
11.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika wyrażona w trybie 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
11.4 Odbiorcami tych danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi w imieniu MEDIA-PRESS.TV, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
11.5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w okresie umożliwiającym zapoznanie się z Wersją TRIAL lub do odwołania, czyli wycofania zgody przez użytkownika, co może stać się poprzez kliknięcie w specjalny link lub przesłanie do nas informacji mailem na adres [email protected].
11.6. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez MEDIA-PRESS.TV przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu, dla którego są przetwarzane. Osobom tym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego dostarczania usługi.
11.8. Dane osobowe użytkowników nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2002-2022
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram