Licencja Statlook ®

Niniejsza Licencja  stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjobiorcą i media-press.tv spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, NIP: 9541980440, zwaną dalej Licencjodawcą.

Niniejsza Licencja określa zasady korzystania z produktów Licencjodawcy łącznie zwanymi dalej Oprogramowaniem, przez które rozumie się programy komputerowe Statlook wraz ze wszystkimi ich elementami składowymi, takimi jak: konsola Master, Statlook Web, Serwer, zdalne moduły Agent, moduł skanujący (skaner zewnętrzny). Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o ochronie praw własności intelektualnej.

Przedmiot umowy

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na Oprogramowanie.
 2. Poprzez udzielenie licencji Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, poprzez zainstalowanie go w konfiguracji oraz na liczbie komputerów określonych na Certyfikacie Zawarcia Umowy Licencyjnej lub dowodzie zakupu Oprogramowania lub innym, wiążącym strony dokumencie.
 3. Licencja na Oprogramowanie obejmuje także prawo korzystania z Dokumentacji dostarczonej Licencjobiorcy wraz z Oprogramowaniem.

Opłata licencyjna

 1. Licencja jest odpłatna Licencjobiorca uiszcza na rzecz Licencjodawcy jednorazową opłatę licencyjną. Licencja jest ważna od chwili otrzymania przez Licencjodawcę opłaty licencyjnej w całości chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej (np. wersja demo).

Prawa autorskie

 1. Licencjodawca jest producentem i wyłącznym właścicielem praw autorskich do Oprogramowania.
 2. W związku z udzieloną Licencją Licencjodawca przekazuje Licencjobiorcy kopię Oprogramowania do wyłącznego użytku przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w Dokumentacji.
 3. Osobiste i majątkowe prawa autorskie, patenty, nazwy handlowe, znaki towarowe, i inne elementy objęte ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a także wszelkie inne równoważne prawa chroniące informacje dotyczące Oprogramowania, pozostają wyłączną własnością Licencjodawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako dowód przeniesienia całości lub części tych praw.

Pola eksploatacji

 1. Niniejsza Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji na warunkach określonych w niniejszej umowie:
  1. 1. wprowadzanie danych do pamięci komputera;
  1. 2. dostosowanie oprogramowania do konfiguracji sprzętowej komputerów z zastrzeżeniem pkt. 12.

Ograniczenia

 1. Licencjobiorcy nie wolno instalować Oprogramowania na liczbie komputerów większej niż wynika to z konfiguracji Oprogramowania określonych na Certyfikacie Zawarcia Umowy Licencyjnej lub dowodzie zakupu Oprogramowania lub innym, wiążącym strony dokumencie. Ograniczenie to dotyczy także modułu skanującego (tzw. skaner zewnętrzny), który nie może być używany na liczbie komputerów przewyższającej liczbę zdalnych modułów monitorujących Agent, określoną w konfiguracji Oprogramowania.
 2. Korzystanie z Oprogramowania w sposób zdalny (w trybie sesji terminalowej i/lub przy użyciu Statlook Web) jest możliwe, ale tylko zachowując poniższe warunki:

    10.1. Konsola Master / Statlook Web – na każdą wykupioną licencję Master, z Oprogramowania może korzystać jednocześnie tylko jeden użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

    10.2. Agent – liczba licencji Agent nie może być mniejsza niż liczba użytkowników końcowych (liczba użytkowników wprowadzonych w module Użytkownicy)

    10.3. Moduł RODO – liczba licencji Agent nie może być mniejsza niż liczba użytkowników końcowych (liczba użytkowników wprowadzonych w module Użytkownicy)

 1. Licencjobiorcy nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, ani odsprzedawać Oprogramowania, dokumentacji lub ich kopii osobom trzecim, ani w inny sposób przekazywać praw do korzystania z Oprogramowania na rzecz jakichkolwiek osób.
 2. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Oprogramowania, a także wykorzystanie Oprogramowania lub jego części w innym programie komputerowym. Niedozwolone jest również wykorzystanie Oprogramowania do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Licencjodawcy.
 3. Licencjobiorca nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
 4. Licencjobiorca ma prawo do sporządzenia kopii Oprogramowania wyłącznie do celów archiwizacji
  i odtworzenia, przy czym kopie te nie mogą być używane równocześnie z Oprogramowaniem. Licencjobiorca nie może sporządzać i zezwalać na sporządzenie żadnych innych kopii Oprogramowania bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie.
 5. Licencjobiorcy może być przyznana Licencja rozszerzająca, która zmienia konfigurację Oprogramowania będącego przedmiotem rozszerzenia (Licencji podstawowej) sprawiając, że:
  1. 1 Licencja rozszerzająca jest ważna jedynie z ważną Licencją podstawową upoważniającą do korzystania z Oprogramowania w tej samej wersji co Oprogramowanie rozszerzające.
  1. 2. Po udzieleniu Licencji rozszerzającej wydawany jest nowy Certyfikat Zawarcia Umowy Licencyjnej, który zawiera aktualną konfigurację Oprogramowania, a poprzednio wydany Certyfikat traci ważność.

Gwarancja

 1. Licencjobiorcy przysługuje ograniczona gwarancja na Oprogramowanie w okresie 90 dni od daty zakupu oraz prawo do bezpłatnej pomocy i informacji technicznej udzielanej drogą elektroniczną. Ograniczona gwarancja dotyczy nieobecności nieautoryzowanych kodów oraz funkcjonalnej zgodności Oprogramowania z dokumentacją. Ograniczona Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności Oprogramowania.

Usługi serwisowe

 1. Usługi serwisowe świadczone przez Licencjodawcę obejmują Doradztwo oraz Serwis.
 2. Doradztwo oznacza udzielanie odpowiedzi na pytania Licencjobiorcy dotyczące korzystania z Oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Serwis obejmuje udostępnianie Licencjobiorcy odpowiednich aktualizacji do wersji Oprogramowania będącego przedmiotem Licencji. Aktualizacje będą udostępniane do samodzielnego pobrania lub na życzenie poprzez kontakt z działem Wsparcia Technicznego. Licencjodawca nie ma obowiązku informowania Licencjobiorcy o pojawiających się aktualizacjach.
 4. Po zainstalowaniu aktualizacji Licencjobiorca nie może dalej używać Oprogramowania będącego przedmiotem aktualizacji, za wyjątkiem używania go jako części zaktualizowanego Oprogramowania.
 5. Usługi serwisowe nie obejmują opracowania wzorów dokumentów, raportów, definiowania importu danych i połączeń z oprogramowaniem producentów trzecich; doradztwa na miejscu oraz jakichkolwiek czynności niezwiązanych z Oprogramowaniem, jak na przykład: serwisu i doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i sieci oraz programów komputerowych pochodzących od osób trzecich.

Wersja Oprogramowania NFR „Nie do odsprzedaży”

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Nie do odsprzedaży” lub „NFR” lub „Not for resale” przeznaczone jest wyłącznie do celów testowych i prezentacyjnych i w żadnym razie nie może być przedmiotem odsprzedaży ani jakiegokolwiek innego przekazania.

Wersja demonstracyjna lub TRIAL Oprogramowania

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Wersja demonstracyjna”, „Demo” lub „TRIAL” przeznaczone jest wyłącznie do celów testowych i prezentacyjnych i podlega następującym zasadom:
  1. 1 W żadnym razie nie może być przedmiotem sprzedaży ani innego przekazania za wynagrodzeniem.
  1. 2 Może zawierać ograniczenia dotyczące jego użytkowania - funkcjonalne i/lub czasowe. Po upływie oznaczonego czasu Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać używania Oprogramowania i odinstalować je bezzwłocznie wraz ze wszystkimi elementami składowymi.

Wersja edukacyjna Oprogramowania

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Wersja edukacyjna” lub „Edu” przeznaczone jest wyłącznie dla placówek edukacyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Rodzaj placówki edukacyjnej uprawnionej do korzystania z wersji edukacyjnej oraz zasady korzystania z niej określa Licencjodawca w osobnym dokumencie.

Wersja Oprogramowania dla audytorów

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Dla audytorów” lub „For audit” przeznaczone jest wyłącznie dla podmiotów świadczących usługi audytu informatycznego. Rodzaj podmiotów uprawnionych do korzystania z wersji dla audytorów określa Licencjodawca.
  1. 1 Wersja Oprogramowania dla audytorów uprawnia podmiot świadczący usługi audytu informatycznego do używania Oprogramowania na rzecz podmiotów trzecich na odrębnych zasadach określonych przez Licencjodawcę.

Wersja Oprogramowania dla firm outsourcingowych

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Dla firm outsourcingowych” lub „For outsourcing” przeznaczone jest dla podmiotów chcących świadczyć usługi IT . Rodzaj podmiotów uprawnionych do korzystania z wersji dla firm outsourcingowych określa Licencjodawca.
  1. 1 Wersja Oprogramowania dla firm outsourcingowych uprawnia podmiot świadczący usługi outsourcingowe do używania Oprogramowania na rzecz podmiotów trzecich na odrębnych zasadach określonych przez Licencjodawcę.

Wersja DARMOWA lub FREE Oprogramowania

 1. Oprogramowanie oznaczone jako „Wersja darmowa” lub „FREE” może być wykorzystywane do celów testowych, prezentacyjnych lub komercyjnych na poniższych zasadach:
  1. 1 Cele komercyjne obejmują tylko użytek własny i nie mogą być związane ze świadczeniem usług na rzecz podmiotów trzecich.
  1. 2 Maksymalna liczba licencji Agent ograniczona jest do trzech.
  1. 3 Maksymalna liczba licencji Master ograniczona jest do jednej.
  1. 4 Dozwolone jest korzystanie z Oprogramowania tylko i wyłącznie w najnowszej udostępnionej przez Licencjodawcę wersji a Licencjobiorca zobowiązany jest aktualizować Oprogramowanie niezwłocznie po udostępnieniu przez Licencjodawcę każdej kolejnej aktualizacji. Licencjodawca zastrzega możliwość zastosowania rozwiązań technicznych uniemożliwiających korzystanie z Oprogramowania oznaczonego jako „Wersja darmowa” lub „FREE” nie posiadającego najnowszej aktualizacji a wszelkie ryzyko z tego tytułu ponosi Licencjobiorca.

Licencja czasowa

 1. Jeżeli w Umowie Licencyjnej określono czas ważności Licencji, to oznacza, że po upływie tego czasu Licencjobiorca zobowiązany jest uzyskać nową licencję albo zaprzestać używania Oprogramowania i odinstalować je bezzwłocznie wraz ze wszystkimi elementami składowymi.

Odpowiedzialność

 1. Licencjobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z funkcjonalnościami Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy, jego działaniem, i wymaganiami technicznymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy, które Licencjobiorca akceptuje bez zastrzeżeń.
 2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Oprogramowania.
 3. Odpowiedzialność Licencjodawcy w żadnym przypadku nie obejmuje utraty danych, utraty korzyści, zysku ani żadnych innych szkód pośrednich, szczególnych, ubocznych, nawiązek, szkód moralnych lub wtórnych, bez względu na formę działania (naruszenie umowy, czyn niedozwolony czy inną), nawet jeżeli Licencjodawca był powiadomiony o możliwości wystąpienia takiej utraty lub szkody.
 4. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie w każdym czasie spełni wszystkie oczekiwania Licencjobiorcy, oraz że działanie Oprogramowania będzie całkowicie wolne od wad.

Naruszenia licencji

 1. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Licencjodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia po uprzednim zawezwaniu Licencjobiorcy do zaprzestania naruszeń. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać używania Oprogramowania oraz usunąć jego wszelkie kopie.

Właściwość sądu

 1. Wszelkie spory wynikłe przy wykonywaniu i interpretacji niniejszej umowy winny być rozstrzygnięte przez Strony polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu Strony poddają ewentualne spory do rozstrzygnięcia właściwym sądom powszechnym w Krakowie.
Zapisz się na nasz Webinar!

Poznaj praktyczne działanie systemów statlook i uplook dzięki całkowicie darmowemu Webinarium. Wystarczy fotel, połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

© Statlook 2021
SpeedyWeb.pl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram